Iisalmen immeisiä 24. – 27.6.2019

Mitä, mis­sä, mil­loin, mik­si ja kuka – kiin­nos­taa­ko ih­mis­ten ku­vaa­mi­nen Si­nua ? Nä­kyy­kö ku­vis­sa­si, mil­lai­nen ih­mi­nen ku­vas­sa on? Olet­ko miet­ti­nyt, mi­ten saat ih­mis­ku­vii­si myös ta­ri­nal­li­suut­ta? Tai sitä, kuin­ka koh­taat ku­vaus­ti­lan­tees­sa ku­vat­ta­van ja kuin­ka oh­jaat hän­tä ku­vaus­ti­lan­tees­sa?

Tämä valokuvauksen kesäkurssi on juu­ri Si­nul­le, joka ha­lu­at op­pia li­sää ih­mis­ten ku­vaa­mi­ses­ta – eli sii­tä, kuin­ka koh­da­taan sa­vo­lai­nen sup­liik­ki ja ku­va­taan se im­mei­nen nii, että myös Ii­sa­la­mi näk­kyy.

Aika  24.-27.6.2019 (ma-to)  klo 9-16, Ii­sal­mi
Kou­lu­tuk­ses­sa on teh­tä­viä myös il­tai­sin,  aika­tau­lus­ta so­vi­taan yh­des­sä kou­lu­tuk­sen alus­sa, aloi­tus/lo­pe­tus myö­hem­min tms.


Koh­de­ryh­mä

  • ku­vaa­jat, jot­ka ha­lu­a­vat ke­hit­tää ih­mis­ten ku­vaa­mi­sen ja va­lai­sun osaa­mis­taan
  • työs­sään ku­vaa­vat toi­mit­ta­jat
  • vies­tin­tä- ja me­dia-alal­la työs­ken­te­le­vät
  • opet­ta­jat
  • hen­ki­löt, jot­ka käyt­tä­vät työs­sään valo­ku­vaa, mm. me­dia-alan as­sis­ten­tit, kuva­toi­mit­ta­jat, AD:t, graa­fi­set suun­nit­te­li­jat jne.

Kurs­sil­le voi­daan ot­taa enin­tään 15 osal­lis­tu­jaa.

Si­säl­tö

Tämä valokuvauksen kesäkurssi kes­kit­tyy hen­ki­lö­ku­vauk­seen ul­ko­na ja si­säl­lä. Ta­voit­tee­na on ku­va­ta ”Ii­sal­men im­mei­siä” ku­vat­ta­vil­le tär­keis­sä pai­kois­sa. Li­säk­si ta­voit­tee­na on, että ku­vis­sa nä­ky­vät Ii­sal­mel­le tyy­pil­li­set pai­kat.

Kou­lu­tus koos­tuu ku­vaus­de­monst­raa­ti­ois­ta, joil­la ha­vain­nol­lis­te­taan hen­ki­lö­ku­vauk­seen liit­ty­viä asi­oi­ta. Li­säk­si ku­va­taan pal­jon pal­jon itse Ii­sal­men im­mei­siä. Kou­lu­tuk­seen kuu­lu­vat myös yh­tei­set kuva­pa­lau­te­kes­kus­te­lut.
Kou­lu­tuk­sen päät­teek­si ku­vis­ta koo­taan valo­kuva­näyt­te­ly. Näyt­te­ly­ku­vien va­lin­ta, vii­meis­te­ly ja ri­pus­tuk­sen suun­nit­te­lu kuu­lu­vat kou­lu­tuk­sen si­säl­töön. Kou­lu­tuk­seen ei kuu­lu jär­jes­tel­mä­ka­me­ran ase­tus­ten ope­tus­ta, ei myös­kään valo­ku­vauk­sen pe­rus­tei­ta. Nämä tai­dot tu­lee olla jo ai­em­min han­kit­tu­na.

Tämä valokuvauksen kesäkurssi toi­mii  jat­ko­na ke­säl­lä 2018 pi­de­tyl­le Mil­jöö­hen­ki­lö­ku­vauk­sen pe­rus­teil­le. Huom – voit osal­lis­tua tä­hän, vaik­ka et oli­si ol­lut mu­ka­na vii­me ke­sä­nä.

Hin­ta: 275  €, Huom!  hin­ta si­säl­tää myös näyt­te­lyn valo­kuva­tu­los­teet (koot 20×30 ja 15×20)

 

ILMOITTAUDU KURSSILLE