Tänä kesänä kuvista kootaan kokonaisuutta ja kerrotaan tarinaa. Tyylin, tarinan ja tavoitteen päätät Sinä! Jos tavoitteesi on kuvata valollisempia ja eri tyylisiä valokuvia henkilöistä, asioista ja symboleista soveltuu tämä kurssi sinulle.

Keskitytään tarinan kerrontaan usean kuvan kokonaisuudella. Kuvaat viikon aikana henkilöitä erilaisissa miljöissä, erilaisissa valo-olosuhteissa ja eri vuorokauden aikoina. Valintasi mukaan täydennät kokonaisuutta mm. symboli-­, yksityiskohta-­ tai maisemakuvilla.

Lue lisää!

Valo­ku­vauk­sen  kieh­to­vuus  on  sii­nä,  että  aina  voi  näh­dä  lins­sin  läpi  uu­del­la  ja  eri­lai­sel­la  ta­val­la.   Het­ken  ku­vas­ta hal­lit­tuun  ko­ko­nai­suu­teen  -­‐kou­lu­tus  kes­kit­tyy  sii­hen,  että  osal­lis­tu­ja  saa   konk­reet­ti­sia  vä­li­nei­tä  ke­hit­tää osal­lis­tu­jan  osaa­mis­ta  valo­ku­vauk­sen  pe­rus­e­le­ment­tien  osal­ta.   Näi­hin  ele­ment­tei­hin  kuu­lu­vat  mm.  valo, valo­kuva­som­mit­te­lu,  eri  ob­jek­tii­vien  tuo­mat   mah­dol­li­suu­det  ja  eri­lais­ten  koh­tei­den  ku­vaa­mi­nen.  Li­säk­si  ta­voit­tee­na on  ke­hit­tää  osal­lis­tu­jan   osaa­mis­ta  sii­nä,  kuin­ka  yk­sit­täi­sen  ku­van  ot­ta­mi­ses­ta  ede­tään  ta­voit­teel­li­sen kuva­ko­ko­nai­suu­den   ide­oin­tiin,  suun­nit­te­luun  ja  lo­pul­li­seen  to­teu­tuk­seen.

Lue lisää!