Hetken kuvasta hallittuun kokonaisuuteen

08 – 11/2018 Kuopiossa

Valo­ku­vauk­sen  kieh­to­vuus  on  sii­nä,  että  aina  voi  näh­dä  lins­sin  läpi  uu­del­la  ja  eri­lai­sel­la  ta­val­la.   Het­ken  ku­vas­ta hal­lit­tuun  ko­ko­nai­suu­teen  -­‐kou­lu­tus  kes­kit­tyy  sii­hen,  että  osal­lis­tu­ja  saa   konk­reet­ti­sia  vä­li­nei­tä  ke­hit­tää osal­lis­tu­jan  osaa­mis­ta  valo­ku­vauk­sen  pe­rus­e­le­ment­tien  osal­ta.   Näi­hin  ele­ment­tei­hin  kuu­lu­vat  mm.  valo, valo­kuva­som­mit­te­lu,  eri  ob­jek­tii­vien  tuo­mat   mah­dol­li­suu­det  ja  eri­lais­ten  koh­tei­den  ku­vaa­mi­nen.  Li­säk­si  ta­voit­tee­na on  ke­hit­tää  osal­lis­tu­jan   osaa­mis­ta  sii­nä,  kuin­ka  yk­sit­täi­sen  ku­van  ot­ta­mi­ses­ta  ede­tään  ta­voit­teel­li­sen kuva­ko­ko­nai­suu­den   ide­oin­tiin,  suun­nit­te­luun  ja  lo­pul­li­seen  to­teu­tuk­seen.

Kou­lu­tuk­seen  ei  kuu­lu  jär­jes­tel­mä­ka­me­ran  ase­tus­ten,  eikä  valo­ku­vauk­sen  pe­rus­tei­den  ope­tus­ta.

Viestinnällinen valokuvakoulutus

Alkaa lokakuussa 2018 Helsingissä.

Katso myös valokuvauksen viikonloppukurssit.