Maisemat, muodot ja kaupunkikuvat

Kuopiossa 10. – 13.6.2019

Täl­le valokuvauksen kesäkurs­sil­le tar­vit­set mu­kaa­si vain ka­me­ran, in­nos­tu­nut­ta valo­ku­vaus­miel­tä ja ava­ran kat­seen, jol­la näet moni­puo­li­ses­ti ym­pä­röi­viä asi­oi­ta ja il­mi­öi­tä!

Olet­ko in­nos­tu­nut valo­ku­vauk­ses­ta ja ha­lu­at ke­hit­tää osaa­mis­ta­si eri­lais­ten ai­hei­den ku­vaa­mi­ses­sa? Olet­ko poh­ti­nut, kuin­ka ku­va­ta kiin­nos­ta­vam­pia ku­via luon­nos­sa? Kuin­ka taas ky­syä mie­len­kiin­toi­sen nä­köi­sel­tä ih­mi­sel­tä, että saa­ko ottaa ku­van? Tai poh­dis­kel­lut, kuin­ka ihan ta­val­li­sen nä­köi­ses­tä kau­pun­ki­mai­se­mas­ta sai­si tal­len­net­tua
jän­nit­tä­vän yk­si­tyis­koh­dan tai ohi­kii­tä­vän het­ken?

Tämä kurs­si on juu­ri Si­nul­le, joka ha­lu­at in­nos­tua ja ins­pi­roi­tua nä­ke­mään ym­pä­ris­töä uu­del­la
ta­val­la, ke­hit­tää ku­vie­si vi­su­a­li­soin­tia ja op­pia ot­ta­maan pa­rem­pia ku­via!

Täl­lä kurs­sil­la omaa valo­kuva­o­saa­mis­ta har­joi­tel­laan eri päi­vi­nä eri­lai­sil­la tee­moil­la. Aloi­tam­me tut­ki­mal­la luon­non ku vaa­mis­ta yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti ja laa­jem­min. Sen jäl­keen pe­reh­dym­me ih­mis­ten ku­vaa­mi­seen ul­ko­na, ja sii­tä jat­kam­me mie­len­kiin­tois­ten yk­si­tyis­koh­tien ja ohi­kii­tä­vien het­kien van­git­se­mi­seen kau­pun­ki­ym­pä­ris­tös­sä.

Kurs­si koos­tuu kurs­sin ve­tä­jän joh­dol­la teh­tä­vis­tä ku­vaus­de­monst­raa­ti­ois­ta, työ­paja­työs­ken­te­lys­tä ja ku­vaus­teh­tä­vien te­ke­mi­ses­tä. Li­säk­si kurs­siin kuu­lu­vat yh­tei­set kuva­pa­lau­te­kes­kus­te­lut. Kurs­siin ei kuu­lu jär­jes­tel­mä­ka­me­ran ase­tus­ten ope­tus­ta, eikä valo­ku­vauk­sen pe­rus­tei­ta.

Kalustoluettelo kurssille osallistuville:

  •  jär­jes­tel­mä­ka­me­ra ja ob­jek­tii­vit
  • ­ ka­me­ran ja­lus­ta
  •  tie­to­kone tai kan­net­ta­va tie­to­kone ku­vien siir­tä­mis­tä, kar­si­mis­ta ja kä­sit­te­lyä var­ten
    (riit­tää, että käy­tös­sä­si on kone ko­to­na, jos asut Kuo­pi­os­sa)
  •  ku­van­kä­sit­te­ly­oh­jel­ma, esim. Pho­tos­hop tai Light­room
  •  ve­den­pi­tä­vä ret­ki­pat­ja, jot­ta voi ku­va­ta tar­vit­ta­es­sa ma­hal­laan maas­sa
  • Li­säk­si riit­tä­vä mää­rä eri­lai­sia vaat­tei­ta, jot­ta voi olla ul­ko­na eri­lai­sis­sa sää­olo­suh­teis­sa

Hin­ta: 275 €

ILMOITTAUDU KURSSILLE