Kuvaa kesän valossa - miljööhenkilökuvauksen perusteet 18. – 21.6.2018 Iisalmessa

Jos ta­voit­tee­si on ku­va­ta va­lol­li­sem­pia, valo­kuva­il­mai­sul­li­sem­pia ja vies­tin­näl­li­ses­ti sel­vem­piä hen­ki­lö­ku­via eri­lai­sis­sa mil­jöö­olo­suh­teis­sa, an­taa tämä kurs­si si­nul­le mah­dol­li­suu­den sii­hen.

Kou­lu­tuk­ses­sa kes­ki­ty­tään hen­ki­lö­ku­vauk­seen eri­lai­sis­sa mil­jöis­sä eri vuo­ro­kau­den ai­koi­na, unoh­ta­mat­ta ku­vaan liit­ty­vää vies­tin­tää ja ta­ri­naa.

Kou­lu­tuk­ses­sa kes­ki­ty­tään hen­ki­lö­ku­vauk­seen eri­lai­sis­sa mil­jöis­sä eri vuo­ro­kau­den ai­koi­na, unoh­ta­mat­ta ku­vaan liit­ty­vää vies­tin­tää ja ta­ri­naa. Kou­lu­tuk­ses­sa tut­ki­taan eri­lai­sia valo-olo­suh­tei­ta ja käy­te­tään eri­lai­sia lisä­va­lon­läh­tei­tä ku­van vi­su­aa­lis­ker­ron­nal­li­sen ja tek­ni­sen laa­dun pa­ran­ta­mi­sek­si. Käy­tös­säm­me ovat mm. hei­jas­ti­met,  var­jos­ti­met, akku­va­lot ja sa­la­ma­lait­teet. Va­lon­muok­kaa­jien käy­tön li­säk­si ha­vain­nol­lis­te­taan sitä, kuin­ka nii­tä voi ra­ken­taa itse edul­li­sis­ta ma­te­ri­aa­leis­ta. Ku­vaus­de­moil­la käy­dään va­lai­sun li­säk­si läpi mal­lien oh­jaus­ta, aset­te­lua sekä muu­ta valo­kuva­il­mai­sua.

Kou­lu­tus si­säl­tää käy­tän­nön­lä­hei­siä ku­vaus­de­monst­raa­ti­oi­ta eri­lai­sis­sa mil­jöo­lo­suh­teis­sa sekä työ­paja­muo­tois­ta työs­ken­te­lyä ope­tuk­ses­sa läpi­käy­ty­jen asi­oi­den poh­jal­ta.  Li­säk­si kou­lu­tuk­seen kuu­lu­vat yh­tei­set kuva­pa­lau­te­kes­kus­te­lut.
Kou­lu­tuk­seen ei kuu­lu jär­jes­tel­mä­ka­me­ran ase­tus­ten ope­tus­ta eikä myös­kään valo­ku­vauk­sen pe­rus­tei­ta. Nämä tai­dot tu­lee olla jo ai­em­min han­kit­tu­na.

Osal­lis­tu­jil­la tu­lee olla mu­ka­na seu­raa­vaa ka­lus­toa:

  • jär­jes­tel­mä­ka­me­ra ja ob­jek­tii­vit
  • tie­to­kone tai kan­net­ta­va tie­to­kone ku­vien siir­tä­mis­tä, kar­si­mis­ta ja kä­sit­te­lyä var­ten
  • ku­van­kä­sit­te­ly­oh­jel­ma, esim. Pho­tos­hop tai Light­room

Li­säk­si mu­kaan voi  ha­lu­tes­saan ot­taa myös:

  • mah­dol­li­sia va­lon­muok­kaa­jia: hei­jas­ti­mia, var­jos­ti­mia jne.
  • mah­dol­li­set lisä­va­lon­läh­teet, ku­ten käsi­sa­la­ma, jo­kin jat­ku­va va­lon­läh­de jne.
  • ka­me­ran ja­lus­ta, ja­lus­tat lisä­va­lon­läh­teil­le
  • vet­tä kes­tä­vä ret­ki­pat­ja, jot­ta voit ku­va­ta tar­vit­ta­es­sa ma­hal­laan maas­sa ja li­säk­si tie­tys­ti eri­lai­sia vaat­tei­ta, että voi olla ul­ko­na eri­lai­sis­sa sää­olo­suh­teis­sa!

HUOM!
Voit osal­lis­tua kou­lu­tuk­seen vaik­ka si­nul­la ei oli­si­kaan mi­tään eril­li­siä lisä­va­lon­läh­tei­tä. Kou­lu­tuk­sen ai­ka­na näet käy­tös­sä eri­lai­sia kei­no­ja val­lit­se­van va­lon muok­kauk­seen ja saat sii­tä ken­ties ide­oi­ta ja vink­ke­jä sii­hen, mil­lai­sia lisä­va­lon­läh­tei­tä ehkä kan­nat­taa tu­le­vai­suu­des­sa hank­kia.

Il­moit­tau­tu­mi­set: 4.6.2018 men­nes­sä Snellman Kesäyliopistoon tästä.

Hin­ta: 265 e
Kesä­etu: Kun il­moit­tau­dut  15.5.2018 men­nes­sä, saat poik­keuk­sel­li­ses­ti 15 eu­ron alen­nuk­sen hin­nas­ta.