Hetken kuvasta hallittuun kokonaisuuteen 08 – 11/2018 Kuopiossa

Valo­ku­vauk­sen  kieh­to­vuus  on  sii­nä,  että  aina  voi  näh­dä  lins­sin  läpi  uu­del­la  ja  eri­lai­sel­la  ta­val­la.   Het­ken  ku­vas­ta hal­lit­tuun  ko­ko­nai­suu­teen  -­‐kou­lu­tus  kes­kit­tyy  sii­hen,  että  osal­lis­tu­ja  saa   konk­reet­ti­sia  vä­li­nei­tä  ke­hit­tää osal­lis­tu­jan  osaa­mis­ta  valo­ku­vauk­sen  pe­rus­e­le­ment­tien  osal­ta.   Näi­hin  ele­ment­tei­hin  kuu­lu­vat  mm.  valo, valo­kuva­som­mit­te­lu,  eri  ob­jek­tii­vien  tuo­mat   mah­dol­li­suu­det  ja  eri­lais­ten  koh­tei­den  ku­vaa­mi­nen.  Li­säk­si  ta­voit­tee­na on  ke­hit­tää  osal­lis­tu­jan   osaa­mis­ta  sii­nä,  kuin­ka  yk­sit­täi­sen  ku­van  ot­ta­mi­ses­ta  ede­tään  ta­voit­teel­li­sen kuva­ko­ko­nai­suu­den   ide­oin­tiin,  suun­nit­te­luun  ja  lo­pul­li­seen  to­teu­tuk­seen.

Kou­lu­tuk­seen  ei  kuu­lu  jär­jes­tel­mä­ka­me­ran  ase­tus­ten,  eikä  valo­ku­vauk­sen  pe­rus­tei­den  ope­tus­ta.

Lähijaksot Kuopiossa:

la 11.8. klo 10-17
su 12.8. klo 9-15

la 1.9. klo 10-17
su 2.9. klo 9-15

la 6.10. klo 10-17
su 7.10. klo 9-15

Kou­lu­tuk­sen  ta­voit­tee­na  on  an­taa  osal­lis­tu­jal­le  vä­li­nei­tä:  

 • hah­mot­taa  het­kel­li­syy­den  kä­si­te  valo­ku­vas­sa  ja  op­pia  hyö­dyn­tä­mään  sitä  omas­sa   kuva­il­mai­sus­sa
 • näh­dä  val­lit­se­va  valo  ja  op­pia  hyö­dyn­tä­mään  sitä  sys­te­maat­ti­sem­min  ku­vis­sa
 • op­pia  hyö­dyn­tä­mään  eri­lai­sia  valo­kuva­som­mit­te­lun  ja  –il­mai­sun  kei­no­ja  ku­vien  vi­su­soin­nin   moni­puo­lis­ta­mi­sek­si
 • ra­ken­taa  (luon­nos­te­lu,  ku­vaa­mi­nen,  kar­sin­ta,  jär­jes­te­ly,  kä­sit­te­ly,  tu­los­ta­mi­nen)   kuva­ko­ko­nai­suus  alus­ta  lop­puun  it­sel­le  tär­ke­äs­tä  ai­hees­ta
 • ym­mär­tää  pa­rem­min  valo­ku­vauk­sen  koko­nais­pro­ses­si  laa­duk­kaam­pien  ja  tasa­laa­tui­sen   ku­vien  tuot­ta­mi­sek­si  eri  käyt­tö­yh­teyk­siin

 

Etä­jak­sot
Jo­kai­sel­la etä­jak­sol­la on teh­tä­viä, jot­ka pe­rus­tu­vat edel­li­sel­lä lähi­jak­sol­la ope­tet­tuun asi­aan. Etä­jak­son puo­li­vä­lis­sä pi­de­tään kuva­pa­lau­te verk­ko­vä­lit­tei­ses­ti. Verk­ko­ta­paa­mis­ten aika­tau­lu so­vi­taan myö­hem­min yh­des­sä.

Ka­lus­to­lu­et­te­lo  kurs­sil­le  osal­lis­tu­vil­le

Pa­kol­li­set  

 • jär­jes­tel­mä­ka­me­ra  ja  ob­jek­tii­vit
 • tie­to­kone  tai  kan­net­ta­va  tie­to­kone  ku­vien  siir­tä­mis­tä,  kar­si­mis­ta  ja  kä­sit­te­lyä  var­ten
 • ku­van­kä­sit­te­ly­oh­jel­ma,  esim.  Pho­tos­hop  tai  Light­room

Hyö­dyl­li­set li­sät

 • mah­dol­li­sia  va­lon­muok­kaa­jia:  hei­jas­ti­mia,  var­jos­ti­mia  jne.
 • mah­dol­li­set  lisä­va­lon­läh­teet,  ku­ten  käsi­sa­la­ma,  jo­kin  jat­ku­va  va­lon­läh­de  jne.
 • ka­me­ran  ja­lus­ta,  ja­lus­tat  lisä­va­lon­läh­teil­le
 • vet­tä  kes­tä­vä  ret­ki­pat­ja,  jot­ta  voi  ku­va­ta  tar­vit­ta­es­sa  ma­hal­laan  maas­sa
 • Kou­lu­tuk­sen ai­ka­na voi­daan olla myös ul­ko­na, jo­ten va­rus­tau­du ja pu­keu­du sään mu­kaan

Hin­ta: 650 €

Hin­nan li­säk­si osal­lis­tu­jal­le tu­lee jon­kin ver­ran ma­te­ri­aa­li­ku­lu­ja, kos­ka kuva­sar­jo­jen työs­tö­vai­hees­sa ku­via tu­los­te­taan ns. työ­ko­pi­o­laa­tui­si­na. Li­säk­si lo­pul­li­nen kuva­sar­ja tu­los­te­taan vii­mei­sel­le lähi­jak­sol­le valo­kuva­laa­tui­se­na ko­ko­nai­suu­te­na (osal­lis­tu­jan it­sen­sä päät­tä­mäs­sä koos­sa).